Fault modeling and experimental validation

OData support
Supervisor:
Kocsis Imre
Department of Measurement and Information Systems

Az IT rendszermenedzsmentben a hibás állapotok diagnosztizálását és a hibahatások megszüntetésére vagy elkerülésére vonatkozó tevékenységek indítását jellemzõen úgynevezett eljárásrendek vezérlik. Ezen eljárásrendek a rendszer hibaterjedési viszonyaival kapcsolatos ismereteken alapulnak, ezek azt írják le, hogy a rendszer milyen hibaokok hatására mehet át hibás állapotba és a különbözõ hibás állapotok milyen magasabb szintû hibahatásokat okozhatnak.

Általános célú IT renszerekben azonban ezen szabályrendszerek felállítása validálása és karbantartása komoly nehézségekbe ütközik. Egy IT rendszerben igen nagy számú belsõ állapot jellemzõ figyelhetõ meg és monitorozható; mindemellett igaz az is, hogy olyan kulcsfontosságú jellemzõk mint például a szolgáltatási szintû minõség instrumentációja hiányzik. A lehetséges hibaokok is olyan széles skálán mozognak, hogy a biztonságkritikus rendszereknél megszokott szakértõi tudás alapú hibaterjedés modellezés majd ez alapján hibatûrési mechanizmus tervezés és paraméterezés gyakorlatilag reménytelen feladat.

A mesterséges intelligencia és az általános célú statisztika területérõl kölcsönzött módszerek alkalmazására régóta történnek kísérletek a hibaterjedési viszonyok azonosítására. Ezeknek gyenge pontja, hogy a hibaokok és ennek megfelelõen a hibás állapotok és hibahatások ritka események, így a mesterséges intelligencia klasszikus eszközei melyek nagyságrendileg azonos kardinalitású halmazok feletti klasszifikációt illetve klaszterezést valósítanak meg nem, vagy csak nagyon korlátozott módon alkalmazhatóak.

A nagy számú megfigyelésekben ritka, de nem elhanyagolható eseményhalmazok detektálása és karakterizálása az általános célú mesterséges intelligenciában és statisztikában egy igen dinamikusan fejlõdõ terület. Dolgozatom arra keresi a választ az ismert megközelítések áttekintésével és egy felsõoktatási cloud rendszer többhavi rendszerregisztrátumának elemzésével, hogy hogyan alkalmazhatóak ezek a megoldások általános célú IT rendszerek hibaterjedés modellezésének támogatására.

Downloads

Please sign in to download the files of this thesis.