HATÓANYAGOK ÚJRAPOZÍCIONÁLÁSA IN SILICO INFORMÁCIÓFORRÁSOK FÚZIONÁLTATÁSÁVAL

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Antal Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az ismert gyógyszer hatóanyagok új indikációkban történő felhasználása - az úgynevezett

gyógyszer újrapozicionálás - napjainkban egyre népszerűbbé válik, ahogy a gyógyszeripar-

ban egyre nő az új hatóanyagok kifejlesztésének költsége, mindeközben csökken a ténylege-

sen használatba vett hatóanyagok száma. Mindezek fényében jelenlegi gyógyszerkincsünk

hatalmas értéket képvisel melynek kihasználása nem csak gazdasági hanem egyben tár-

sadalmi érdekünk.

Egy a gyógyszerhatóanyagok mellékhatás profiljának és kémiai szerkezetének együttes

vizsgálatán alapuló cikk a korábbi módszerektől gyökeresen eltérő új gyógyszer hasonlósági

mértéket javasolt. A közlés gerincét az a hipotézis adja, hogy a gyógyszerek mellékhatás

profiljának hasonlósága jó előrejelzője lehet annak, hogy közös célfehérjéhez kötődnek, il-

letve célfehérjéik egy útvonalon helyezkednek el. Bizonyos tekintetben ez a megközelítés

felülmúlja a szerkezeti hasonlóságot vizsgáló módszereket, mert az élő szervezetben kivál-

tott hatást vizsgálja. Kívánatos ezért a szerkezeti leírók és a mellékhatás profil együttes

vizsgálata.

Jelen dolgozatban áttekintem az alapcikk állításainak vizsgálata során feltárt tanulsá-

gokat, majd több továbbfejlesztési lehetőséget is javasolok, úgy mint a mellékhatások egysz-

erű kifejezés gyakoriságon alapuló szövegbányászata helyett publikusan elérhető placebó

kontrollált mellékhatásvizsgálatokból származó prevalenciák felhasználását, illetve heterogén

rendszerbiológiai adatforrások beépítését.

A nagyszámú heterogén adatforrás felhasználása egy új megközelítésmódot kíván, mely

az egyes hasonlóságok Kernel-térben történő kombinálásán alapul. Ezt az ötletet már sik-

errel alkalmazzák gének különböző adatforrásokon alapuló prioritizálásában. Én ezt

a MKL (Multiple Kernel Learning) alapú prioritizálási megoldást adaptáltam gyógyszerek

indikáció szerinti prioritizálására.

A kutatómunka hosszútávon egy olyan hatóanyag újrapozicionálási metodológia kife-

jlesztését célozza, amely gyógyszerkincsünk hatékony felhasználását hivatott segíteni a gyó-

gyszerek mellékhatásainak, és egyes kémiai szerkezeti leíróknak az együttes felhasználásá-

val, illetve segíti a gyógyszer mellékhatás mint jelenség, és az ezt befolyásoló hatások

feltárását és mélyebb megértését. Jelen diplomamunka elkészítése a BME Méréstechnika és

Információs rendszerek Tanszékének Bioinformatika csoportja és a Semmelweis Egyetem Sz-

erves Vegytani Intézetének közös kutatásának a keretében folyt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.