Intraprocedurális vezérlésfolyam-gráfok vizualizációja

OData támogatás
Konzulens:
Honfi Dávid
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Manapság egy gondosan fejlesztett szoftvert különféle fejlesztési, és életciklus modellek támogatnak. A szoftvertesztelés ezen modellek egyik legmeghatározóbb elemének te-kinthető, annak érdekében, hogy az előállított termék garantálja a követelményeknek való megfelelést. A tesztelésnek számos aspektusa és szintje különíthető el. A dolgoza-tom során a statikus szoftvertesztelés, programkódelemzés témakörében készítettem egy analizátor eszközt, amely vezérlésfolyam-gráfokat képes grafikusan megjeleníteni. Ezek az irányított gráfok egy vizsgált programkód összes lehetséges vezérlési kimenteit hiva-tottak szemléltetni.

A munkám során fejlesztett vezérlésfolyam-gráfokat vizualizáló program megalkotása irodalomkutatást, és a megvalósításhoz szükséges eszközök feltérképezését igényelte. Először a dolgozatban felmerülő fogalmakat tárgyalom, ahol részletesen bemutatom a szoftvertesztelés lehetőségeit, a vezérlésfolyam-gráfok elméleti hátterét, illetve egyéb olyan témaköröket, melyek szorosan hozzátartoznak az eszköz működéséhez. Ezek után az implementáció során felhasznált osztálykönyvtárakat, keretrendszereket mutatom be.

Részletes leírást adok az általam fejlesztett eszköz felépítéséről, az implementált osztá-lyok, illetve létfontosságú metódusok működéséről. Fontos kiemelnem, hogy ebben a leírásban foglal helyet az a rekurzív algoritmus, mely alapján egy adott gráf konstruálását végzem egy elemezni kívánt függvény szerint. Az elkészült vezérlésfolyam-gráfot, már egy meglévő vizualizációs eszközbe integrálom, melyet összhangba hozok a saját gráfja-immal, illetve kiegészítek egy beállítási grafikus felülettel.

Először egy általam létrehozott tesztkörnyezet segítségével mutatom be az elért eredmé-nyeket különféle vezérlési szerkezetek mentén. Ezután két kiválasztott külső forrásból származó projekt metódusain is vizsgálom a helyes működést, mellyel az eszköz széles körű felhasználását szándékozom reprezentálni.

Dolgozatom lezárásaként egy átfogó összefoglalást nyújtok a munkámmal kapcsolatban, majd említést teszek a továbbfejlesztési lehetőségekről, a szoftver hiányosságairól.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.