Székelyföld énekes és hangszeres zenekultúrájában rejlő ritmikai összefüggések vizsgálata adatbányászati módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeredi Péter
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Diplomamunkám írása során a célom az volt, hogy az adatbányászat kapcsolódó módszereit bemutatva egy népzenei kottákból álló adatbázis felett működő, rejtett összefüggések keresésére alkalmas szoftvert specifikáljak és hozzak létre.

Az általam vizsgált attribútum a zene ritmusa, melynek összehasonlíthatóvá tételéhez különböző ritmikai metrikákat kellett definiálni. Ezek segítségével az előforduló ritmusok (pontosabban az őket reprezentáló vektorok) között ritmikai távolságok határozhatóak meg, melyek alapjául szolgálnak a rejtett összefüggések feltárására szolgáló klaszterező (valamilyen szempontból hasonló elemeket tartalmazó, de előre nem definiált osztályokat kereső) algoritmusoknak.

Az adatbányászati feladatok, így a klaszterezés is erősen függ a vizsgálandó adatbázis speciális tulajdonságaitól, nincs mindig jól működő, általános módszer. Emiatt meg kell vizsgálni az alkalmazási terület specifikus jellemzőit, és több olyan módszert is javasolni, mely megoldást nyújt a feladatra.

Az osztályokon belüli elemek közös tulajdonságának vizsgálata adja meg a választ arra, hogy milyen összefüggés alapján kerültek egy csoportba az adott elemek. A klaszterek elemeik egymástól való távolságait tükröző vizualizációs eszközök segítségével tehetőek szemléletessé.

Az átfogóbb megértés érdekében a kapott eredményeket össze kell vetni a dallamvonalat, mint fő attribútumot vizsgáló korábbi kutatások eredményeivel. A feladatot magába foglaló projekt hosszú távú célja ugyanis a világ népzenei kapcsolatainak átfogó feltárása, melynek elengedhetetlen feltétele a többszempontú megközelítés és a különböző módszerek eredményeinek együttes értelmezése.

Az elsődlegesen használt adatbázis az erdélyi Székelyföldről származó hangszeres és énekelt népzenei gyűjtéseket tartalmazza. Ez néhány ezer speciálisan kódolt kottát jelent, melyen az algoritmusok működése tesztelhető és értékelhető, majd a későbbiek során könnyedén bővíthető.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.