Szoftveresen definiált hálózatok mérés alapú értékelése

OData támogatás
Konzulens:
Bozóki Szilárd
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Ma már természetesnek tartjuk, hogy személyes adatainkat, emlékeinket, időbeosztá-sunkat és zenéinket is a felhőben tároljuk. A számítási felhők használata észrevétlenül is a mindennapjai élet részévé vált, rengeteg sokszínű szolgáltatással állnak a hétköz-napokban a felhasználók rendelkezésére. Az alkalmazott technológiák skálája sokrétű, az igények kiszolgálása érdekében az erőforrás allokálása, szükséges beállítások el-végzése és az erőforrás Interneten keresztüli elérése is hangsúlyt kap. A felhőben a kapcsolat megteremtését és adatok továbbítását a fizikai és a szoftveresen definiált hálózat végzi, ezek képesek az adatok eljuttatására a felhasználó, a management rend-szerek és az allokált erőforrások között. A szoftveresen definiált hálózat a fizikai háló-zatra épít és kontroll síkján keresztül kibővíti, és új funkciókkal látja el azt. Ezen szoftveresen definiált hálózatok egyik eleme az OpenFlow szabvány lehet, amely lehe-tővé teszi innovatív útválasztó protokollok bevezetését hétköznapi hálózatunkon. Az OpenFlow segítségével hozzáférhetünk a fizikai vagy virtuális switch adat síkjához, hogy meghatározzuk az adatcsomagok útját a hálózaton egy, a switchen kívüli kontrol-ler segítségével. Ezen eszközök hatékonyságának meghatározása azonban elengedhe-tetlen a hálózat tervezésekor, hiszen egyetlen megoldást sem használhatunk azok telje-sítményének kiértékelése nélkül. A különböző eszközök méréséhez több féle teljesít-ménymérő szoftvert használhatunk fel.

A szakdolgozatomban OpenFlow szabványt használó hálózatokban végzett méréseket mutatom be fizikai és virtuális környezetben. A mérések során a kiépített rendszerben megfigyeltem és felderítettem a hálózat elemeinek áteresztő képességét és késlelteté-sét, illetve teszteltem bizonyos kontrollerek és hálózati eszközök terhelhetőségét. Cé-lom, hogy a tesztek elvégzése reprodukálható legyen, hogy a kialakított környezet sa-játosságaitól minél könnyebben el lehessen szakadni és egy másik rendszerben a kiala-kított módszereket újra, egyszerűen lehessen alkalmazni.

Szakdolgozatomban bemutatom az OpenFlow protokollt, valamint az SDN hálózatok alapjait és megvalósításait néhány egyszerű példán keresztül. Jellemzem a kontroller és a hálózati eszközök karakterisztikáit adott terhelési minták esetén. Ezen kívül hang-súly kerül a virtuális hálózati eszközök típusaira, teljesítményére, és az ezeket felügye-lő kontrollerek tulajdonságaira, szolgáltatásaira. Végezetül kitérek a fejlesztési lehető-ségekre, a kontrollerek segítségével megvalósítható szolgáltatásminőség biztosításra is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.