Üzenet alapú infrastruktúra teljesítményszabályozása Microsoft BizTalk alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Huszerl Gábor Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szakdolgozatomban a modern nagyvállalati szolgáltatásorientált infrastruktúra alapjait mutatom be Microsoft alapokon, valamint foglalkozom az ilyen rendszerek egy kitüntetett problémájával, a forgalomszabályozással.

Napjainkban egy-egy rendszer mérete olyan hatalmas lehet, hogy sokszor szük-séges részekre bontani a szoftvereket. A különböző szolgáltatásokat és modulokat, ame-lyek önállóan is alkalmasak a futásra, külön-külön érdemes fejleszteni és önállóan üze-meltetni. Ezáltal egy sokkal jobban átlátható, kisebb részekre taglalt rendszert kapunk, amely rugalmas, gyors és a megfelelő beállítások mellett kellően biztonságos is.

Ezeket a szolgáltatásokat össze kell fogni, és egy munkafolyamatot kell készíte-ni, amely a szolgáltatások egymás után hívásával képes az eredeti nagy probléma meg-oldására. A különböző szolgáltatások összefogására és egy olyan munkafolyamat elvég-zésére, amely adott szolgáltatásokat hív egy bizonyos sorrendben különböző paraméte-rekkel, sokféle rendszer áll rendelkezésünkre. Szakdolgozatomban a Microsoft termékét, a BizTalkot választottam, amely igen elterjedt és jól dokumentált.

A BizTalk üzeneteket fogad és továbbít különböző szolgáltatások felé. Előfor-dulhat, hogy az üzenetek továbbítása során valamelyik szolgáltatás túlterhelt, és nem képes annyi üzenet fogadására, amennyit a BizTalk küldeni szeretne. Ilyen esetben a lassú végpontot teljesen elárasztjuk üzenetekkel. Ez a végpont kieséséhez vagy draszti-kus lassulásához vezethet. Erre a problémára dolgoztam ki egy megoldást, melyet a to-vábbiakban szeretnék bemutatni.

Utánanéztem a gyakorlatban használt forgalomszabályozási módszereknek és ezek megismerése után dolgoztam ki egy jól működő, erre a problémára megfelelő megoldást. A dolgozat alapjául leginkább a lyukas vödör (leaky bucket) algoritmus szolgált. Erre alapozva hoztam létre a BizTalk-on működő forgalomszabályozó algorit-must és munkafolyamat-modelleket.

Több különböző megvalósítás is felmerült, azonban ezen szakdolgozat alkalmá-val kétféle implementáció született. Mindkettő SQL szervert használ, és két-két munka-folyamat segítségével működik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.